W jakich celach uży­wane są hale namio­towe prze­my­słowe?

0
306

Hale prze­my­słowe to bar­dzo funk­cjo­nalne roz­wią­za­nia, które dosko­nale spraw­dzą się w róż­nych gałę­ziach prze­my­słu. To obiekty budow­lane, które są o wiele tań­sze w mon­tażu niż podobne muro­wane budynki. Kon­struk­cje te są bar­dzo inno­wa­cyjne tech­no­lo­gicz­nie.

Hale namio­towe prze­my­słowe w dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej

Hale są wyko­rzy­sty­wane dla celów pro­duk­cyj­nych, które cha­rak­te­ry­zują się niskimi wyma­ga­niami ter­micz­nymi. Oczy­wi­ście można ten pro­blem roz­wią­zać za pomocą mate­ria­łów uży­tych w kon­struk­cji lub odpo­wied­nich roz­wią­zań grzew­czych. Wszystko zależy od rodzaju pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści.

Przy­kła­dowe dzia­łal­no­ści gospo­dar­cze:

– myj­nie samo­cho­dowe;
– sor­tow­nie spo­żyw­cze;
– hale do dru­karni;
– chłodnie;
– zakład wul­ka­ni­za­cyjny;
– usługi lakier­ni­cze
– stocz­nie jach­towe.

Mate­riały wyko­rzy­sty­wane na namiot prze­my­słowy

Naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nym mate­ria­łem jest odpo­wied­nio wyso­kiej jako­ści alu­mi­nium. Mate­riał ten daje gwa­ran­cję wytrzy­ma­ło­ści połą­czo­nej z bez­pie­czeń­stwem użyt­ko­wa­nia. Lekka, a zara­zem wytrzy­mała kon­struk­cja. Wyko­nana jest z alu­mi­nio­wych pro­fili, które bar­dzo dobrze się spraw­dzają przy dużych wia­trach oraz opa­dach śniegu. Oczy­wi­ście od dzia­łal­no­ści klienta zależy dobór mate­ria­łów na kon­struk­cję.

Hale prze­my­słowe wyko­nane z PCV nie są w sta­nie zapew­nić wystar­cza­ją­cej izo­la­cji pomiesz­cze­nia przy tra­dy­cyj­nym ogrze­wa­niu. W takim przy­padku naj­czę­ściej sto­suje się pro­mien­niki cie­pła. Oddzia­łują one bez­po­śred­nio na osoby pra­cu­jące w hali. Zapew­niają odpo­wiedni kom­fort pracy, nawet przy braku ogrze­wa­nia powie­trza.

Kon­struk­cje te czę­sto w ścia­nach bocz­nych i szczy­to­wych mają zain­sta­lo­waną bla­chę tra­pe­zową lub płytę war­stwową.

Wszyst­kie mate­riały posia­dają odpo­wiednie cer­ty­fi­katy oraz speł­niają normy. Były także spraw­dzane pod wzglę­dem trwa­ło­ści w cza­sie róż­nych warun­ków atmos­fe­rycz­nych.

Korzy­ści z mon­tażu hali prze­my­słowej

Zalety hal namio­to­wych:

– mniej­szy koszt od hal sta­łych;
– mobilność;
– krótki czas mon­tażu lub demon­tażu;
– trwa­łość mate­ria­łów;
– odpor­ność na nie­ko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne;
– moż­li­wość zre­ali­zo­wa­nia szcze­gól­nych i indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta.

Pod­su­mo­wa­nie

Namiot prze­my­słowy to duża pre­cy­zja wyko­na­nia oraz gwa­ran­cja opty­mal­nego wyko­rzy­sta­nia dostęp­nej prze­strzeni. Nie­wielka liczba pod­pór to także duża zaleta takich kon­struk­cji. Jest to ide­alne roz­wią­za­nie dla przed­się­biorcy, który sta­wia na czas i cenę wyko­na­nia hali.

Sprawdź ofertę na wynajem oraz budowę namiotów przemysłowych na https://www.ekodynamic.com.pl/oferta/hale-przemyslowo-magazynowe/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here